Saturday, May 11, 2013

Pangayo


Karung adlaw, last nga adlaw bago sa kasaulugan sa Pagsaka sa langit ni Jesus, ang atuang Ebanghelyo nagahatag kanato pag usab sa mga pulong sa pamamaalam ni Jesus. Nagbahin kanato si Jesus sa iyahang most precious mystery. Ang Dios Amahan mao ang iyahang ginikanan og mao pud ang iyahang destinasyon sa iyahang pagbalik sa langit. "Tinuod nga ako gikan sa Amahan ug mianhi sa kalibutan; ug karun mobiya ako sa kalibutan ug mobalik sa Amahan."

Kaning kamatuoran sa ikaduhang persona sa santisima trinidad kinahanglan magpabilin kanato sa atuang isip: nga si Jesus tinuod jud nga anak sa Ginoo. Ang Dios Amahan ang iyahang origen og ang Dios Amahan pud ang iyahang destino.

Ang kinsa man nga moingon nga siya kahibalo sa tanang butang mahitungod sa Ginoo pero dili motuo o iquestion ang pagka Dios ni Jesus o ang iyahang pagiging Anak sa Ginoo, dili siya tinuod nga kahibalo sa tanan. Ginaingnan kita sa atuang ebanghelyo nga mailhan ra nato sa tinuod ang Dios Amahan pinaagi ni Jesus.

Ang pagiging Anak sa Ginoo ni Jesus naga pahinumdom pud kanato og usa ka importante nga butang sa atuang pagka tinun-an niya: ang tanan nga gibunyagan sa ngalan ni Cristo, tanan anak sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo. Nahimo kitang anak pud sa Ginoo. Mao nga unsa man ang atuang pangayuon sa atong Amahan pinaagi sa ngalan ni Jesus, ihatag kaninyo... kung kini igo og maka ayo kaninyo. Kay dili man basta basta mohatag ang Ginoo kanato ilabi na kung kapricho ra man nato or dili jud alang ka nato ang gasa nga atong ginapangayo. Minsan, mas effective mangayo sa Ginoo og kaayuhan alang sa uban kesa katong para kanato lang.

Pangayua ang mga gasa alang sa imuhang pamilya, sa imong kadasig og kaayuhan sa panimalay sa ngalan ni Jesus. Ihalad nato sa Ginoo ang atuang mga personal nga intensyones, mga pag-ampo, mga pangamuyo sa Ginoo uban sa pagpadayon nato sa atuang santos nga misa, ug pag halad sa pan og bino.

No comments:

Post a Comment