Skip to main content

Kabalaka

Pipila sa mga kasagarang kabalaka sa mga tawo mao ang KAHILWASAN o seguridad sa pagbaton o sa land tenure og ang KASIGURUHAN SA KASINUNDANAN SA KINABUHI. Mao kini ang mga kabalaka sa mga mag-uuma nga ang yuta nga ilahang darohan mapa sa ilaha, mao nga nahitabo ang agrarian reform. Ang mga mamumuo, naa pud mga tinguha nga pilmi naay trabaho mao nga makigcombate sila mga prevailing contractualization of labor nga naa kita karun. Ang seguridad sa pabalay mao pud ang mga concern sa mga squaters ilabi na didto sa Manila, sa Quezon City kung asa ako gikan nga parokya. Mao nga gipangtabangan namo sila nga makakuha og disente nga balay og lugar nga maging ilaha jud.

Kining mga kabalaka sa kahilwasan sa tawo makita pud nato kini sa mga lahi lahing aspeto sa kinabuhi sa tawo. Ang mga politiko nga nakatilaw na sa pagkapolitiko, dili na jud mobiya sa pagkapolitiko, mao nga bisag wala may “K” basta may “K” sige lang. Mapadayon ang pwesto. Ang tawo dili lang gusto maging baskog, aslag. Kundi gusto jud nato nga magpabilin nga baskog, aslag. Dili lang gusto sa mga dalagingding bisag ang mga may edad na sa inyuha diri, dili lang gusto makita nga sila gwapa kundi gusto jud nga magpabilin ang ilahang kagwapahan. Mao nga sigig butang og mga cream cream ba nah para lang dili makita ang pag gum-os sa inyuhang mga nawong. oh diba tinuod. Dili lang gusto sa tawo nga maging number 1 kundi gusto jud nga magpabilin siya nga number 1. Dili lang nato concern nga maging maayo kundi gusto jud nato nga pilmi kitang maayo. Dili lang ubanan sa Ginoo kundi kanang magpabilin jud ang Ginoo kanato og maasure kita nga naa ang presensya sa Ginoo.

Sa Lumang Tipan, ang timaan sa presencia sa Ginoo sa iyang katawhan mao ang LUNGSOD SA JERUSALEM, partikularmente ang TEMPLO. Diba anaa sa templo ang Ginoo, mao nga sa sulod lang sa templo mag ampo sa Ginoo sa ilahang mga panahon? Kaya sa libro sa Gipadayag, sa panahon nga natuman na jud ang pagkagawasnon nato, ang imahen nga giingon o gipakita kanato mao ang Balaang Ciudad, ang Jerusalem nga mikunsad gikan sa langit ug gikan sa Dios sama sa giingon sa unang basahon. Pero dili na ang 12 ka tribo ang iyahang fundasyon kundi ang 12 apostoles na ang fundasyon niya. Og wala nay templo kay ang Ginoo mismo anaa sa tunga sa bag-ong Jerusalem. Napicture out nyo? Diri sa sulod kinahanglan pa nimo kanang mga image image para magpahinumdom kanato sa Ginoo. Didto wala na kay ang Ginoo na mismo ang directa nga makita o makauban sa tawo.

Karong mga milabay nga mga semanaha, nakita nato ang kalipay sa mga tinun-an ni Kristo kay KAUBAN NILA ANG NABANHAW NGA KRISTO. Pero ila silang giingnan nga moadto na siya sa iyahang Amahan. Buot ba ipasabot kini nga BIYAAN NA pud sila pagbalik o for good na ba jud ni nga mawala na siya? Mao nga karon sa atong ebanghelyo, naghatag og kasegurohan o pangako. Magpabilin kini kanila. Paunsa? Claro ang iyang giingon: “Ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo, og ang akong amahan mahigugma kaniya, og ang Akong Amahan ug Ako moanha og magpuyo diha kaniya.” Mao na katong primerong parte sa nadungan nato nga ebanghelyo. MAGPABILIN KANATO SI JESUS KUNG ATO SIYA HIGUGMAON. Og unsaon man nato paghiguma niya? Pagbaton sa iyang mga Pulong. Dili importante kaayo ang physical presence ni Jesus kundi ang pinaka importante mao ang lawom og tunay nga presensya sa Ginoo nga mahitabo pinaagi sa gugma.

Ang pangutana na naman ni Fr Louie kaninyo, nagabaton ba mo sa iyahang Pulong? Usahay na naman ang tubag father

Bisag dili kamo makasabot sa Pulong sa Ginoo, dili kamo kabalo unsaon ang pagsabuhay sa Pulong sa Ginoo, ang Espiritu Santo nga gipadala ni Jesus kanato, mao ang mutabang kanato sa pag intindi sa mga butang nga kini... kung motuman mo o pasudlon nyoa ang Espiritu Santo. Nya kung pilmi lang mo saniban sa daotan. Nah wah na jud. Kining ES, mao ang MANLALABAN o ABOGADO. Unsa ba ang trabaho sa abogado? MOTABANG. Ang Espiritu magpahinumdom kanato sa mga Pulong ni Hesus. Tabangan kita niya nga masabtan kini og mahinumduman kini. Kaya walay rason nga pwede kita moingon nga dili kita motuman sa iyahang kabubut-on. Unsa ba ang iyang kabubut-on: NGA KITA MAGHIGUGMAAY. NGA KITA MABATON OG PAGHIGUGMA SA DIOS OG SA ISIG KATAO.

Ang Espiritu Santo magtabang kanato alang sa pagsulbad sa mga problema sa atuang katilingban, sa atuang simbahan. Sama sa nahitabo sa consejo sa Jerusalem. Ang Espiritu Santo ang nagdecide pinaagi sa desisyon sa apostoles uban sa mga asiano sa unsa ba ang dapat nga pagahimuon nila. Ang pagka elect sa atuang bag-ong Papa. Dili man na expected. Kaya diri sa atuang simbahan, dili man kami lang ang nagbuot buot sa mga kalihukan. Minsa nay mga nahitabo o nay mahitabo sa simbahan alang sa mabag-o ang dalan nga dili angay og matarong. Alang sa makabaton ang tawo nga ooops, nakalimot na diay ta sa pagtuman sa balaod ni Hesus: ang maghigugmaay. Ang Espiritu Santo mafeel nato ni siya kung kita maghigumaay

Iduko ang inyong mga ulo, ipikit ang mga mata at magdasal tayo ng mataimtim: Lord pasensya na po kung minsan wala mi makalahutay og dili kami makatuman sa imuhang kabubut-on. Sorry Lord kung dili kami usahay maminaw sa imong Pulong. Patawad po Lord kung hindi namin magawang mahalin ang aming mga kaaway, kahit na pati ang among mismong mga higala. Sana Lord patuloy mo kaming gagabayan at patuloy mo kaming papangalagaan lalu na an gaming mga pamilya. Sana Lord di kami makakaimot na magmahalan sa loob n gaming tahanan para lagi ka naming madama at lagi kang present sa aming mga tahan. In Jesus name, Lord. In Jesus name.

Comments

Popular Posts Last Year

See You!

Close your eyes. What do you see? Nothing, right? Only darkness. Will you be happy if all you can see is black and empty? Well, some prefer to close their eyes to avoid seeing the reality, but I tell you, they won’t be happy, they won’t be forever happy.Today, fourth Sunday of Lent, the two other symbols of Baptism that brings us also two important things in life are presented to us: LIGHT AND HAPPINESS. These symbols are the OIL AND THE CANDLE.The oil symbolizes that we are chosen, we are anointed, we are sent. And the candle represents Christ, the true light, our guiding light.

When God chooses someone to lead his people, he, don't usually chooses the seemingly perfect in the eyes of men. Why choose David, who is just a handsome youth, ruddy and young? Why not choose the lofty stature of the elder brother who is Eliab? Sometimes, most of the times, God chooses people who are not worthy in the eyes of men. Those whom we have never thought of. Sometimes, God chooses those who a…

Scelti, unti, portatore della Luce

Oggi, quarta domenica di Quaresima, ci sono presentati DUE SIMBOLI del Battesimo che ci ricordano due cose importanti nella nostra vita: LA LUCE E LA FELICITÀ. Questi simboli sono L'OLIO E LA CANDELA.L'olio significa che siamo scelti, siamo unti, siamo inviati. E la candela rappresenta Cristo, la vera luce, il nostro faro. 


Quando Dio sceglie qualcuno per condurre il suo popolo, di solito non sceglie qualcuno apparentemente perfetto agli occhi degli uomini. Perché sceglie Davide, che è solo un bel giovane, rubicondo e un ragazzo? Perché non ha scelto il fratello maggiore Eliab, con la statura alta e che aveva l'età giusta, come i vecchi dicono? A volte, Dio sceglie le persone che non sono degne agli occhi degli uomini. Quelli ai quali non abbiamo mai pensato. A volte, Dio sceglie chi non va bene per noi, secondo i nostri standard. Ma, purtroppo, Dio non vede come vede l'uomo. Noi spesso guardiamo l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. LE APPARENZE POSSONO ACCE…

Be Blessed

May the Lord bless you and keep you! May he let his face shine upon you, and be gracious to you! And may you find peace in your hearts!

Today we celebrate the Solemnity of Mary, Mother of God, and at the same time, is the way we start our year with a blessing from above. It is but fitting to start the year thanking the Lord for the new beginning and the graces to be received in the coming days and months of 2017.

In today’s reflection, let us focus on four points that we can grasp from the readings of today: HURRY, KEEP, INVOKE, BLESS.

HURRY, GO IN HASTE.The shepherd didn’t waste their time to go and rush towards where the baby boy is to be found. When they were told to go, they went. And so, they found Mary and Joseph and the infant in the manger.

Most of us have had plans for the 2017. If it’s important. If you planned to change your ways, do it and start it now. Hurry. This year, it is good to start it right. If we have important things to do, don’t waste time. Do it immediately. An…