Saturday, May 11, 2013

Pangayo


Karung adlaw, last nga adlaw bago sa kasaulugan sa Pagsaka sa langit ni Jesus, ang atuang Ebanghelyo nagahatag kanato pag usab sa mga pulong sa pamamaalam ni Jesus. Nagbahin kanato si Jesus sa iyahang most precious mystery. Ang Dios Amahan mao ang iyahang ginikanan og mao pud ang iyahang destinasyon sa iyahang pagbalik sa langit. "Tinuod nga ako gikan sa Amahan ug mianhi sa kalibutan; ug karun mobiya ako sa kalibutan ug mobalik sa Amahan."

Kaning kamatuoran sa ikaduhang persona sa santisima trinidad kinahanglan magpabilin kanato sa atuang isip: nga si Jesus tinuod jud nga anak sa Ginoo. Ang Dios Amahan ang iyahang origen og ang Dios Amahan pud ang iyahang destino.

Ang kinsa man nga moingon nga siya kahibalo sa tanang butang mahitungod sa Ginoo pero dili motuo o iquestion ang pagka Dios ni Jesus o ang iyahang pagiging Anak sa Ginoo, dili siya tinuod nga kahibalo sa tanan. Ginaingnan kita sa atuang ebanghelyo nga mailhan ra nato sa tinuod ang Dios Amahan pinaagi ni Jesus.

Ang pagiging Anak sa Ginoo ni Jesus naga pahinumdom pud kanato og usa ka importante nga butang sa atuang pagka tinun-an niya: ang tanan nga gibunyagan sa ngalan ni Cristo, tanan anak sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo. Nahimo kitang anak pud sa Ginoo. Mao nga unsa man ang atuang pangayuon sa atong Amahan pinaagi sa ngalan ni Jesus, ihatag kaninyo... kung kini igo og maka ayo kaninyo. Kay dili man basta basta mohatag ang Ginoo kanato ilabi na kung kapricho ra man nato or dili jud alang ka nato ang gasa nga atong ginapangayo. Minsan, mas effective mangayo sa Ginoo og kaayuhan alang sa uban kesa katong para kanato lang.

Pangayua ang mga gasa alang sa imuhang pamilya, sa imong kadasig og kaayuhan sa panimalay sa ngalan ni Jesus. Ihalad nato sa Ginoo ang atuang mga personal nga intensyones, mga pag-ampo, mga pangamuyo sa Ginoo uban sa pagpadayon nato sa atuang santos nga misa, ug pag halad sa pan og bino.

Sunday, May 5, 2013

Kabalaka

Pipila sa mga kasagarang kabalaka sa mga tawo mao ang KAHILWASAN o seguridad sa pagbaton o sa land tenure og ang KASIGURUHAN SA KASINUNDANAN SA KINABUHI. Mao kini ang mga kabalaka sa mga mag-uuma nga ang yuta nga ilahang darohan mapa sa ilaha, mao nga nahitabo ang agrarian reform. Ang mga mamumuo, naa pud mga tinguha nga pilmi naay trabaho mao nga makigcombate sila mga prevailing contractualization of labor nga naa kita karun. Ang seguridad sa pabalay mao pud ang mga concern sa mga squaters ilabi na didto sa Manila, sa Quezon City kung asa ako gikan nga parokya. Mao nga gipangtabangan namo sila nga makakuha og disente nga balay og lugar nga maging ilaha jud.

Kining mga kabalaka sa kahilwasan sa tawo makita pud nato kini sa mga lahi lahing aspeto sa kinabuhi sa tawo. Ang mga politiko nga nakatilaw na sa pagkapolitiko, dili na jud mobiya sa pagkapolitiko, mao nga bisag wala may “K” basta may “K” sige lang. Mapadayon ang pwesto. Ang tawo dili lang gusto maging baskog, aslag. Kundi gusto jud nato nga magpabilin nga baskog, aslag. Dili lang gusto sa mga dalagingding bisag ang mga may edad na sa inyuha diri, dili lang gusto makita nga sila gwapa kundi gusto jud nga magpabilin ang ilahang kagwapahan. Mao nga sigig butang og mga cream cream ba nah para lang dili makita ang pag gum-os sa inyuhang mga nawong. oh diba tinuod. Dili lang gusto sa tawo nga maging number 1 kundi gusto jud nga magpabilin siya nga number 1. Dili lang nato concern nga maging maayo kundi gusto jud nato nga pilmi kitang maayo. Dili lang ubanan sa Ginoo kundi kanang magpabilin jud ang Ginoo kanato og maasure kita nga naa ang presensya sa Ginoo.

Sa Lumang Tipan, ang timaan sa presencia sa Ginoo sa iyang katawhan mao ang LUNGSOD SA JERUSALEM, partikularmente ang TEMPLO. Diba anaa sa templo ang Ginoo, mao nga sa sulod lang sa templo mag ampo sa Ginoo sa ilahang mga panahon? Kaya sa libro sa Gipadayag, sa panahon nga natuman na jud ang pagkagawasnon nato, ang imahen nga giingon o gipakita kanato mao ang Balaang Ciudad, ang Jerusalem nga mikunsad gikan sa langit ug gikan sa Dios sama sa giingon sa unang basahon. Pero dili na ang 12 ka tribo ang iyahang fundasyon kundi ang 12 apostoles na ang fundasyon niya. Og wala nay templo kay ang Ginoo mismo anaa sa tunga sa bag-ong Jerusalem. Napicture out nyo? Diri sa sulod kinahanglan pa nimo kanang mga image image para magpahinumdom kanato sa Ginoo. Didto wala na kay ang Ginoo na mismo ang directa nga makita o makauban sa tawo.

Karong mga milabay nga mga semanaha, nakita nato ang kalipay sa mga tinun-an ni Kristo kay KAUBAN NILA ANG NABANHAW NGA KRISTO. Pero ila silang giingnan nga moadto na siya sa iyahang Amahan. Buot ba ipasabot kini nga BIYAAN NA pud sila pagbalik o for good na ba jud ni nga mawala na siya? Mao nga karon sa atong ebanghelyo, naghatag og kasegurohan o pangako. Magpabilin kini kanila. Paunsa? Claro ang iyang giingon: “Ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo, og ang akong amahan mahigugma kaniya, og ang Akong Amahan ug Ako moanha og magpuyo diha kaniya.” Mao na katong primerong parte sa nadungan nato nga ebanghelyo. MAGPABILIN KANATO SI JESUS KUNG ATO SIYA HIGUGMAON. Og unsaon man nato paghiguma niya? Pagbaton sa iyang mga Pulong. Dili importante kaayo ang physical presence ni Jesus kundi ang pinaka importante mao ang lawom og tunay nga presensya sa Ginoo nga mahitabo pinaagi sa gugma.

Ang pangutana na naman ni Fr Louie kaninyo, nagabaton ba mo sa iyahang Pulong? Usahay na naman ang tubag father

Bisag dili kamo makasabot sa Pulong sa Ginoo, dili kamo kabalo unsaon ang pagsabuhay sa Pulong sa Ginoo, ang Espiritu Santo nga gipadala ni Jesus kanato, mao ang mutabang kanato sa pag intindi sa mga butang nga kini... kung motuman mo o pasudlon nyoa ang Espiritu Santo. Nya kung pilmi lang mo saniban sa daotan. Nah wah na jud. Kining ES, mao ang MANLALABAN o ABOGADO. Unsa ba ang trabaho sa abogado? MOTABANG. Ang Espiritu magpahinumdom kanato sa mga Pulong ni Hesus. Tabangan kita niya nga masabtan kini og mahinumduman kini. Kaya walay rason nga pwede kita moingon nga dili kita motuman sa iyahang kabubut-on. Unsa ba ang iyang kabubut-on: NGA KITA MAGHIGUGMAAY. NGA KITA MABATON OG PAGHIGUGMA SA DIOS OG SA ISIG KATAO.

Ang Espiritu Santo magtabang kanato alang sa pagsulbad sa mga problema sa atuang katilingban, sa atuang simbahan. Sama sa nahitabo sa consejo sa Jerusalem. Ang Espiritu Santo ang nagdecide pinaagi sa desisyon sa apostoles uban sa mga asiano sa unsa ba ang dapat nga pagahimuon nila. Ang pagka elect sa atuang bag-ong Papa. Dili man na expected. Kaya diri sa atuang simbahan, dili man kami lang ang nagbuot buot sa mga kalihukan. Minsa nay mga nahitabo o nay mahitabo sa simbahan alang sa mabag-o ang dalan nga dili angay og matarong. Alang sa makabaton ang tawo nga ooops, nakalimot na diay ta sa pagtuman sa balaod ni Hesus: ang maghigugmaay. Ang Espiritu Santo mafeel nato ni siya kung kita maghigumaay

Iduko ang inyong mga ulo, ipikit ang mga mata at magdasal tayo ng mataimtim: Lord pasensya na po kung minsan wala mi makalahutay og dili kami makatuman sa imuhang kabubut-on. Sorry Lord kung dili kami usahay maminaw sa imong Pulong. Patawad po Lord kung hindi namin magawang mahalin ang aming mga kaaway, kahit na pati ang among mismong mga higala. Sana Lord patuloy mo kaming gagabayan at patuloy mo kaming papangalagaan lalu na an gaming mga pamilya. Sana Lord di kami makakaimot na magmahalan sa loob n gaming tahanan para lagi ka naming madama at lagi kang present sa aming mga tahan. In Jesus name, Lord. In Jesus name.


Friday, May 3, 2013

TestigoKarung adlawa naghinumdom kita sa duha sa mga apostoles. Ang atuang liturgia nagahatag kanato og duha ka clase nga profiles nga halos pareho. Ang pagiging saksi sa nabanhaw na Hesucristo Ang unang sulat ni san pablo ngadto sa mga taga corinto gipakita kanato nga si Santiago usa ka testigo sa pagkabanhaw ni Hesus. Pero dili kato nga sa iyaha ra nagpakita kundi parte siya sa usa ka chain of witnesses sa Ginoo. Sa ebanghelyo ni San Juan karon, gipakita nga si Felipe usa ka buscador de Dios, usa ka tawo nga nangita sa ginoo. "Ginoo, ipakita kanamo ang Amhan, ug igo na kana kanamo."

Gamay lang nga detallye ang naa sa biblia mahitungod sa mga close nga tinun-an ni Hesus. Pero ang bawat maliit na perlas na ito makakita kita og usa ka igo nga estimulo alang sa pag sunod kang Hesus, alang sa discipleship nato kaniya. Kang Santiago, usa ka eyewitness sa nabanhaw, ang mosulod sa akuang panghunahuna mao ang mga pangutana nga: Papano nga ba nagpakita din si Hesus sa akin? Kauban ba ako sa grupo sa mga testigo ni hesus sa aakong kinabuhi o kauban ra ako sa mga tawo nga admirer lang sa nindut nga pagkatawo ni Hesus? Sa anong paraan nagiging si Hesus, ang nabanhaw nato nga ginoo ang nagahatag kanako og dahilan para mabuhi, para magtrabaho, para mag alagad kaninyo, para mag aguantar sa pagkapaita sa pagkinabuhi usahay, sa pag hope sa kalibutan?

Kang Felipe naman, makakat-on kita nga mahinumduman ang atuang mga desires nga mailhan ang atuang Amahan sa langit, og dili lang katong mga buluhaton sa simbahan, kundi ang pagpangita jud sa Ginoo, atong amahan. Mahinumduman sab nato ang tanan nga mga religious search for the true meaning of God in life, ang pagbalhin balhin nato og relihiyon, ang pagpangita sa timaan sa ginoo og ilabi na ang mga dili nato pagtoo kaniya. Maalala natin kay Felipe na ang paghahanap natin sa Dios ay balewala at walang kwenta kung di natin makita ang Amahan sa pagkatawo ni Hesus... kung dili ninyo makita si Hesus sa isigkatawo. Ikaw nga nangita sa Ginoo, dapat makabaton ka nga ang pinakang esential thing mao ang pagtangap kang Cristo bilang primordial sacrament sa Amahan, binag timaan sa atuang DIos Amahan.

Og karung adlawa dili lang kini si Santiago og si Felipe ang atuang mahinumduman o maghatag kanato og giya og pamalandungan. Si Fr. Rhoel Gallardo, ang amuang igsuon nga martyr sa basilan, 13 years na nga miagi, nagapahinumdum pud kanato nga dili dali ang maging tunay nga tinun-an sa nabanhaw na Cristo. Sama pud niini ang example sa usa ka pagiging faithful nga tinun-an ni Cristo sa mga panahon sa kasakit og sa kamatayon. Pagnahinumduman nato siya, makapangutana ta, kaya ba kaha nako maging martyr alang sa pagka Cristiano? Kaya ba kaha nako nga ihatag pud nako ang akong kinabuhi alang sa mga tawo? Kaya ba kaha nako o mak agwanta ba kaha ako kung ibton ang akuang mga kuko kung dili nako isalikway ang ginoo og magtuman ko sa akung pagiging usa ka Kristiyano? Karung adlawa, aniversario sa pagkamatay ni Fr. Rhoel Gallardo, nakahinumdom ko nga napu ka bulan na ang milabay katong hapit na man pud unta ko mamatay sa basilan alang sa pag-alad sa Ginoo og paghigugma nako sa mga tawo didto.

Si Santiago, si Felipe, si Rhoel Gallardo... mga tinun-an, tinuod nga witnesses sa nabanhaw nga Ginoo. Ikaw kaha kanus-a ba ka makaingon nga ikaw pud usa ka tunay nga discipulo sa nabanhaw na Cristo.