Sunday, June 22, 2014

Made a Difference

elias visitPeople come to greet and are glad to see you once again coz you have made a difference.

Two former pastors of the parish where I am assigned now, who have not visited the place for so long, visited us for few days on two different occassion during the first two quarters of 2014. Well, many others visited too, but these two are different. People flocked, reminisced their days with them in the past. People were happy to see them. And I was wondering what made them so special. Until I come to the point of realizing that perhaps, these guys may not have just preached with beautiful and theologically sound words but better than that, they have left a mark and have touched their hearts, made them felt loved and cared for, made them as part of the life of the parish; and I suppose, they have brought the presence of Christ that which made their relationships even better and stronger. They established relationships than just simply giving lectures on how to build  Christian relationship among the People of God.

Now I wonder, after a year and two months, had I ever made at least a single difference in the lives of at least one or two parishioners who are not among the normal circle of friends in the parish. Well, if not, I guess I better realign my priorities and convert my homilies into relationships. Perhaps I can better let them understand what Christ’s love means than just by simply explaining and elaborating it in homilies. Smile 

Friday, June 20, 2014

Fragile

We were texting and talking over the phone on how we gonna go over with the sessions of the scheduled YE and YE-FSW in Montalban this July. We were cracking jokes on how he's gonna ride on the plane if i'll buy a plane ticket for us rather than taking the 10-hour-bus going to Manila. And the news just suddenly came on Friday morning: "goodmorning fr. louie, dominic is dead."

I called. Confirmed. It's true.

Life is fragile.  I have seen videos of people, fired with riffle, beheaded, killed. I've personally seen people dying, shot dead, killed in Basilan. I learned about distant relatives' death. I hear griefing people everytime I celebrate funeral masses in the parish or in the barrio. Just last tuesday I have celebrated a mass for a 10 year old boy who died on the day of his birthday after being bitten by jelly fish. People die anytime, at any place, for many different reasons. We do not know when, how, and where will it happen. Life is fragile.

If life is fragile then it has to be taken with utmost care. Or better say, cherish every moment spent with friends and relatives. Strengthen relationships every moment. Reject. Affirm. Confront. Challenge. Risk. Co'z it's hard to utter words infront of a stone, the wind will just blow it away.

Bye Nick. You have been a good friend and a brother. We will miss you in our YE in Montalban. Thank you for introducing me to the youth of the Diocese of Legaspi. If not, I would not have known Ate Dehna, Boning, Luzviminda, etc. etc... and would have never discovered the beauty of the weekend encounter that we used to love to render together. Thank you! See you during the reunion! May you rest in Peace!

"Lang daya mo yuy! Nangitan na naman baga ika. Amu ka nikan? Maray kan semu? Ay inda naman kita baga nikadi yuy. Mala. Kin baga gusto na naman ika magpara pamumuna. Sigi na lugod. Di magpara rabas maski sen sen ha. Bata ika naman. Uminamo ngani tulos ika pagsabi kong Manila. Ay inda yuy!"

Sunday, June 1, 2014

MKM

Nakita ni Pablo nga hapit na siya mamatay. Ang oras ni Pablo hapit na. Mao nga, sa atbang sa mga kaparian sa Éfeso, gi asses niya ang iyahang apostolikanhong kinabuhi. Ang gipangingon ni Mileto nagpakita sa tulong fundamental nga mga atitud ni Pablo sa iyang pagsangyaw sa maayong balita.

Ang tolo mao kini:

Primero ang PAGPAUBOS. Usahay ang tigsangyaw pwede nga mahulog sa pagsangyaw sa iyahang mismong kaugalingon, pero si Pablo, consistent siya nga siya nag alagad sa Ginoo ug ang Ginoo ang iyahang mapaubsanong Ginasangyaw, pinaagi sa mga pag antus ug kasakit niya sa pagsangyaw sa Maayong Balita

Pangduha mao ang iyang PAGHATAG SA KAUGALINGON. Ang maging excited lang sa usa ka adlaw o duha o usa ka semana sa pag sangyaw sa Maayong Balita lahi sa pag sangyaw all through his life. Ang enthusiasm sa usa ka adlaw pwede makadala ug affirmation og palakpak. Ang inadlaw adlaw nga pagdala sa katungdanan sa pagsangyaw pwede magdala og paglambo diha sa gingharian sa Dios. Sa tibuok nga pagsangyaw ni Pablo, iyahang gi insist nga magbakli ug motuo sa atong Ginoo nga si Jesus.

Ang ikatulo mao ang KAMATINUD-ANON. Ang pagsangyaw sa Maayong Balita puno sa risgo, sa kakapoy, sa pagpangita og compensasyon, bisan gali pagpangita og bayad. Unsa ba ang ginapangita nato pag nagsangyaw kita mahitungod kang Jesus? Hopefully pwede kita makarelate sa giingon ni Pablo: Ang mas importante kanako mao ang mahuman ang akong katungdanan, ang ma kumpleto ang cargo nga gihatag kanako ni Jesus nga maging saksi sa Ebanghelyo, nga gasa sa Dios.

Ang ebanghelyo ni Juan naghisgot sa oras. Nga ang oras ni Jesus miabot na. Ang oras ni Jesus nga miabot mao ang iyang kamatayon og ang iyang pagkamatay mao pud ang oras sa dakong paghimaya sa Dios ug sa Tawo.

Karong adlawa ginasaulog nato ang memoria ni San Carlos Luanga ug mga kauban nga mga mártir. Mga tawo sila nga sama ni Pablo, naging MAPAUBSANON, GIHATAG ANG TIBUOK NGA KAUGALINGON, ug mga MATINUD-ANON sa ilahang misyon sa Africa og alang sa tibuok nga simbahan.

Igampo nato nga kita pud mamahimong mga MAPAUBSANON, IHATAG ANG TIBUOK NGA KAUGALINGON, MAGMATINUD-ANON sa pagsangyaw sa Maayong Balita sa Ginoo.


Thursday, April 17, 2014

Mangaon ta Bai

"The easiest way to a man’s heart is to feed his stomach." Dali ra makuha ang kasingkasing sa usa ka lalaki kon pagkaon ang ipain. The followers of Jesus were some of these examples of men.

Sa pakigkaon makakuha kita og mga higala, makakuha kitag oras sa pakig inambitay, makakuha kitag kasinatian tungod sa mga pagkinabuhi sa uban. Sa pakig inum inom, kaon kaon og pulutan sa mga balay sa higala.

Sa mga panimalay, sa oras sa pagpangaon, dapat anaa ang tibuok nga pamilya, nag istoryahanay, naghambugay, nag ilaila sa mga kasinatian nga mga nahitabo sa tibuok adlaw. Panahon kini sa pag ila-ila sa mga miembro sa pamilya. Importante nga makig istorya ang amahan, ang inahan, ang mga anak. But do not speak when your mouth is full. Adunay relasyon nga mahimo, mahitabo, relasyon nga mokusog, molambo diha sa pagistoryahanay samtang naa sa hapag kainan.

Sa gihimo ni Jesus nga pakigkaon sa mga kabus, nakigkaon sa mga kadagkuan, nakigkaon sa mga makasasala, nakigkaon uban ang mga tinun-an, nakigkaon kauban ang mga sumusunod, nakigkaon kauban ang mga higala, nakigkaon kauban ang traidor... nakig relasyon siya kanato… kanatong tanan.

Si Jesus nagmugna sa BANAL NA MISA pinaagi sa pakigkaon. Ug sa pakigkaon siya mahinumduman ug mailhan. Ang banal nga eucaristiya usa ka pagkaon, us aka salu-salo. Sa matag panahon nga mogsimba kita, mahinumduman nato ang pakigkaon niya.

Now, kon suko ang usa ka anak, o ang inahan, o si kinsa man sa usa ka miembro sa pamilya o sa katilingban suko, pwes, dili jud na siya motambong sa kan-anan diba. Kon suko ang anak diba dili mokaon o mouban sa kananan. Kon suko mo o suko sa imuha ang imong silingan, dili jud mo makigkaon kay basig kamo iluhan. Kon wala kay relasyon sa imong isigkatawo, dili jud ka makikaon sa ilahang lamesa. Kon dili ka makigkaon sa lamesa, wala kay relasyon sa ilaha.

Ang atuang ginoo nakigrelasyon kanato sa iyahang pakigkaon. Ang atuang Ginoo nakig kaon sa iyahang mga tinun-an alang sa mahimo pud sila nga mga anak sa Dios. Pero ang usa nga dili gusto magpadayon sa iyahang relasyon kang Jesus, mihawa, mibiya, mibudhi kaniya. Dili na gipadayon ang pagpangaon.

KAYA KAMO KON TAWAGON KO KAMO NGA MANGAON, AYAW KO NINYO BALIBARI KAY BUOT IPASABOT ANA, DILI KAMO GANAHAN NGA ADUNA KITAY RELASYON BILANG INYONG IN PERSONA CHRISTI CAPITIS SA KATILINGBAN. Kon kamo imbitahan nga magsimba, makigkaon kanako sa altar, og dili kamo ganahan, murag gina ingon nimo nga dili ga gusto makigrelasyon nako, dili ka gusto makig relasyon sa simbahan.

KON KAMO NAGSIMBA OG DILI KAMO MANGAON (KAMO DILI MANGALAWAT) USA KANA NGA DAKO NGA INSULTO SA AKUA, INSULTO SA ATUANG GINOO. MAHISAMA KA KAY JUDAS NGA DILI BUOT MAGPADAYON MANGAON UBAN ANG GINOO KUNDI MAS GIPALABI ANG IYAHANG KABUBUT-ON.

KON ANG RASON NGANONG DILI KAMO MAGNGALAWAT KAY KAMO NAKASALA, PWES GIHATAGAN KAMO OG HIGAYON PARA MAKAPAGKUMPISAL, MAKAPANGAYO OG PAGPASAYLO SA GINOO PINAAGI SA REPRESENTATE SA GINOO.

Og diri nako isulod ang ikaduhang bahin sa akong pagpatin-aw og reflection. THE INSTITUTION OF THE PRIESTHOOD.

Ang representante ni Cristo sa kalibutan karon mao ang mga giordinahan sa pagiging In persona Christi capitis, nga mao ang mga kaparian. Bisag unsa pa nah ka maot ang iyahang ugali kay sya gipili sa Ginoo nga mamahimong pari, buot ipasabot ang Espiritu sa Ginoo madawat ra gihapon sa matag sacramento nga iyahang pagahimuon sa matag usa kaninyo.

Mao nga ingon pa ni bishop gahapon sa misa sa chrisma, LOVE YOUR PRIESTS. Higugmaa ninyo ang inyong pari. Ug ako pud dugangan: “Higugmaa ninyo ang pari” og dili ngaMAINLOVE KAMO SA PARI”. Ang dapat mainlaban ninyo mao si Cristo nga ginarepresentar sa pari.

Kay kami mga tawo lamang, sama ninyo, makasala pud kami, makaingon mga butang nga dili angay, mga butang nga makaskit sa uban, makapalagot sa uban. Sama sa mga amahan ug mga ulitawo diri, kami pud pagkabuntag inana pud ang among kahimtang, motindog pud bisag dili gituyo, manguwag, mangmolestia, makahimo og mga dautang paghunahuna og buhat. Sapagkat kami rin ay tao lamang.

Kaya mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaigsuonan nga mga pari, sa mga nauna nako, samga kauban nako, nangayo ako og pasaylo kaninyo, sa among mga sala nga nahimo, sa mga pinulungan nga nakasakit ninyo mao nga mibiya kamo sa simbahan o dili na kamo motagad sa simbahan o si kinsang pari o nawad-an na mo og gana pagdumala sa simbahan. Pasaylua ako, kami, sa among mga pagkukulang, sa among usahay pagka machista, sa among pagkamahitas-on, sa among mga pagpanghambog, sa among mga sayop nga nahimo, sa perwisyo nga among dala sa inyo diri sa Tungawan. PASAYLOA AKO UG ANG AKONG MGA KAIGSUONANG MGA PARI.

Pagpasaylo ang dalan sa paghigugmaay. Paghigumaay nga sugo sa atuang Ginoo nga kinahanglan nato himuon alang sa kita mailhan na iyahang mga tinun-an. Ug kon adunay paghigugmaay, diha lang ka makabaton maghugas sa tiil sa imong higala og kaaway.

Og diri akong isumpay ang ikatulong bahin sa akong pagpaambit kaninyo karong gabii. CHRIST’S COMMANDMENT OF BROTHERLY LOVE

Ganihang buntag napagstoryahan namo ang usa namong parokya nga murag ambot na lang ang nahitabo kay gusto man gud sa tawo nga kung unsa ang buot nila sa simbahan o buot nila na dapat lang himuon sa pari mao dapat ang matuman. Dili maka move ang simbahan tungod sa mga tawo nga kini nga pipila ra man. Mao nga ang ingon sa uban nga ang mga primero daw nga magdala og problema sa simbahan mao ra man gihapon katong mga tawo nga maapoon, mga maalagaron, mga pilming naa sa simbahan adlaw adlaw, mga donors, mga sponsors, mga alagad. Dakong question mark nganong inani man, nga dapat unta sila ang unang unang magtuman sa sugo ni Jesus nga atong nadungan ganiha: MAGHIGUGMAAY.

Sabi sa usa ka espirituhanong pari, aduna daw duha ka clase nga mga Chruch Leaders, mga Kristianos nga nagalagad sa simbahan. Ang una mao katong pagmata nila sa buntag mokuha dayon sa papel ug balpen tapos isulat nila ang mga maayong butang na buot nilang isulat then pag human muadto sila sa atubangan sa altar ug mag-ampo ug moingon, “Lord mao kini ang mga maayong butang nga gusto nakong himuon karon.” Diba kanindot noh? Very generous, with initiatives, etc.

Well ang usa ka klase mao katong pagmata niya sa buntag, mag ampo dayon ug moingon, Lord daghang salamat sa adlaw nga imong gihatag, kon unsa man ang buot nimo ipahimo sa akua karong adlawa or unsa man ang buot nimo nga mahitabo sa among pamilya, sa katilingban, sa among pari, sa among simbahan, kana ang matuman. Amen.

Ang mga tawo nga sama sa unang klase, sila ang mga tawo nga magbudhi sa In persona Christi capitis, inshort sa Pari sa simbahan kay wala sa ilahang listahan ang gihimo sa pari. Ang kabubut-on nila ang buot matuman og dili ang kabubut-on sa Dios. Dili sama sa ikaduha nga klase nga Kristianos. Sila ang magsugod mangaway sa pari ilabi na kon may mga pagbabag-o nga buot ipatupad og dili uyon sa nakalista nga buot nilang himuon.

Ang sugo sa ginoo, PAGHIGUGMAAY, DILI PAGPAHITAS-AY o PAG PUSH SA KABUBUT-ON NIMO, KUNDI ANG PAGDAWAT SA KABUBUT-ON SA GINOO. PAGHIGUGMAAY, PAGHINIGALAAY. Ang usa ka katilingban dili angay nga tawagon nga simbahan kon walay paghigugmaay. Usa ka palatandaan nga adunay paghigugmaay sa katilingban, kon ang matag miembro pwede makakaon sa lain lain nga panimalay. Usa ka signo nga kamo naghigugmaay, kon ang pari makakaon sa inyong panimalay o kamo magkaon sa kumbento sa among Balay.

Daghang salamat sa pagdawat ninyo kanako. Sa makausab, pasensya sa among mga pagkukulang. Maayong gabii mga kaigsuunan.

Wednesday, April 16, 2014

Kamo pa ba?

Karung adlawa ang atuang ebanghelyo naghisgot kanato ug tulo ka butang. Ang primero mao nga kon mawala na gali ang imong paghigugma sa Dios o mag cool off ang imong relasyon sa Ginoo, hinay hinay mahulog kita sa mga pagsulay, ug mahulog kita sa pagkasala. Si Judas, nawala o nihinay ang iyahang paghigugma sa iyahang higala nga si Jesus mao nga mibiya og gibudhi niya si Jesus. Kon gihigugma ninyo ang inyong mga higala, diba dili ninyo sila ginabudhian. No trator friends.

Ang ikaduha mga igsuon mao ang misteryosong pagpili ni Jesus sa lugar nga buot niya saulugan sa iyahang Paschal Supper. QUOTE SCRIPTURE HERE… Adto sa lungsod…

Siguro katong tagiya sa balay dili man usa sa mga tinun-an ni Jesus pero aduna sya’y maalagaron nga kasing kasing mao nga kahibalo siya sa panginahanglan sa uban. Siguro nakig storya si Jesus niya nga murag close, sama sa pilmi niyang ginahimos a mga katawhan, alang sa mag open siya sa iyahang pultahan. Kon kita makadungog sa tawag sa ginoo, abli pud unta kita sa iyahang pag abot sa atuang kinabuhi.

Ang ikatulo mao ang mahitungod gihapon kang Judas. Si Jesus naguol, ug sigurado nga nasakitan siya dili tungod nga siya gibudhi ni Judas kundi kaya ng iyahang higala buot mobiya niya, masalaag nga kabarkada.

Karong mierkoles santo, huna hunaon nato kon kumusta ba ang atong relasyon sa Ginoo. Cool off ba kita niya? Abli pa ba kita sa iyaha? Makigbulag ba kita niya? Murag bf gf noh? Pero seryosohan, kumusta ang imong relasyon sa Ginoo? Kamo pa ba? Sarado na ba puso mo sa kanya? Wala ka na bang balak bumalik ng lubusan sa kanya?


Wednesday, March 12, 2014

Ask, Seek, Knock

Nung mas bata pa ako kesa sa ngayon, siguro mga 4 years old, malimit ikuwento sa akin ng lolo ko habang nakahiga kami sa labas ng bahay ang tungkol kay Juan Tamad. Marahil ay alam nyo na din na si Juan Tamad kung gusto kumain ng bayabas, hihiga lang siya sa ilalim ng puno, ibubuka ang bibig at maghihintay na mahulog ang bunga. At kung hindi makapasok ang bayabas sa bibig ay hindi rin niya ito pupulutin.

Importante sa isang tagasunod ni Cristo na marunong tayong humingi, humingi sa Dios kung anu man ang ating pangangailangan bagamat alam na Niya kung anu ang kailangan natin. Nararapat lamang din na iexpress natin kung anu man yung gusto natin na makamit sa buhay. Hindi pupuwede na hihintayin na lang natin na mahulog sa ating bibig ang grasya ng Panginoon. Kailangan din nating hanapin at hindi lang basta maghintay na ang grasya ang lumapit sa atin. At kung kinakailangan na kumatok tayo sa kapwa upang makita natin ang ating hinahanap at makamit ang hinihingi, gayun din naman dapat ang gawin natin sa ating Dios.

Pero mga kapatid, ngayong Kwaresma, merong ibang pagpapakahulugan na makukuha natin sa ebanghelyo ngayong araw. Kung atin lang tutukan ang nasa huling talata: "gawin mo sa iba ang nais mong gawin sa iyo, iba ang kalalabasan ng Ask, Seek, Knock.

Ngayong Kwaresma, anu kaya kung imbes na ikaw ang hingi ng hingi ay ikaw naman ang MAGBIGAY. Imbes na ikaw ang naghahanap e ikaw naman ang maging AVAILABLE. At imbes na ikaw ang katok ng katok, ikaw naman kaya ang MAGPATULOY sa iyong bahay o sa iyong buhay. ... and everything else will follow in your life.

GIVE. BE FOUND. OPEN FOR OTHERS THIS SEASON OF LENT.Saturday, March 8, 2014

Gutom

Gutom si Eva nung siya ay tinukso at nagpadala. Gutom si Jesus nung siya'y tinukso, buti nalang at di nagpadala. Kaya sabi ko, bakit kailangan mag fasting kung ang pagkagutom lang din pala ang magdadala sa tao sa pagkakasala. Diba dapat "Hala! Magsikain kayo at nang sa gayon kung dumating man ang yawa e di hindi kayo bibigay." Hindi ho ba?

Nung second year ako sa seminaryo gustong gusto ko ang asignatura ng Filipino 3 hindi lang dahil sa maganda at mabango naming propesora kundi dahil na din sa mga pelikula na malimit nya sa amin ipapanood at gagawan ng kritiko pagkatapos. Hindi kasi pwede ganun kadalas manuod ng mga pelikulang patok sa madidilim na takilya. Ang malimit kong konklusyon sa bawat pelikula ay nangyari ang prostitusyon, ang pagpatay, ang panloloko, karahasan, ang pang aapi etc etc dahil sa kahirapan ng buhay. Tama nga naman at yun naman ung mga realidad na naipakita sa mga kwento sa pelikula. Ang tataas nga ng mga marka ng mga papers ko noon.

Subalit kagabi habang pinagninilayan ko ang sasabihin ko sa misa ngayong unang linggo ng kwaresma, aking napagtanto, ay teka, mukahang hindi ata ang kahirapan ang sadyang dahilan kung bakit nangyari yung mga yaon sa pelikula at kung bakit ganyan din ang mga nangyayari hangang sa mga panahon ngayon. At aking nakita na hindi lang naman ang mga mahihirap ang pumapatay, nanglilinlang, nang gagago sa kapwa tao, nagpapabastos at binabastos kundi pati din naman ang mga may kaya at mga malalaking tae.

PAGKAGUTOM nga talaga ata kapatid ang sanhi ng lahat ng ito. Kasi kung gutom ka, mahirap man o mayaman ka, ang tendency mo ay maghahanap ka ng maipupuno sa iyon tiyan. Kung gutom ka, maghahanap ka ng pagkain at minsan kakapit ka na lang sa patalim para lang mapunuan ang sikmurang walang laman. Kung gutom ka sa pera, gagawa ka ng paraan, masama man o maayos upang mapunuan ang iyong kaban at dagdagan, ng dagdagan hangang sa ikaw na ang pinakamayaman. Kung gutom ka sa posisyon, gagawin ang lahat, hahamkin ang lahat makaluklok ka lamang at nang mapunuan ang pagkagutom sa kapangyarihan. O diba't hindi lang mga mahihirap ang gumagawa nyan. Karamihan pa nga ay ang mga maykaya.

Ang tukso ay nanjan lang sa tabi. Palaging handa na tuksuhin ka. Nasa saiyo na kung magpapatukso ka at magpapadala sa pagkagutom sa pera, sa pagkain, at sa kapangyarihan. Itong mga ito ang mga inaasam asam natin sa buhay. E sino ba naman ang hindi gustong yumaman? Sino ba naman ang di gustong kumain ng masasarap na pagkain? Sino ba naman ang di gusto na maging isang "kinauukulan". Mga adhikain, mga pagnanais sa buhay na kung bigla tayong kalabitin sa yawa, ayun na... wala na si Dong at si Inday.

Bagamat gutom tayo, makinig lang sana tayo sa mga tagubilin ng Poong Maykapal. Bagamat gutom tayo, manatili sana tayong firm sa ating pagdarasal. Bagamat gutom tayo, matuto sana tayong hindi mangarap ng sobra sobra kundi yung tamang tama lamang, sapat lang upang ikaw ay mabuhay at ang iyong kapwa ay mabuhay din. Bagamat gutom tayo, hindi sana tayo maghangad na makalamang sa ating kapwa tao, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kapatid kay Kristo.

Gutom ka ba kapatid? KAIN PLEASE! Hindi kita tinutukso na hindi magfasting, kundi ang ibig ko lang sabihin, busugin mo ang sarili mo ng mga aral na nakakabuti sa iyong katawan, kaluluwa at sa kapwa tao. Busugin mo sana ang iyong sarili sa mga pagtulong sa iyong kapwa at ibahagi kung anu man ang meron ka. Busugin mo sana ang iyong sarili sa pagmamahal at pagtuturing na kapatid sa iyong kapwa ngayong kwaresma. Mag fasting ka sana sa pagkasakim sa pera, sa pagkaganid sa pagkain, at sa paniniwalang mas mataas ka kesa sa iyong kapwa.