Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2014

Mangaon ta Bai

"The easiest way to a man’s heart is to feed his stomach." Dali ra makuha ang kasingkasing sa usa ka lalaki kon pagkaon ang ipain. The followers of Jesus were some of these examples of men.

Sa pakigkaon makakuha kita og mga higala, makakuha kitag oras sa pakig inambitay, makakuha kitag kasinatian tungod sa mga pagkinabuhi sa uban. Sa pakig inum inom, kaon kaon og pulutan sa mga balay sa higala.

Sa mga panimalay, sa oras sa pagpangaon, dapat anaa ang tibuok nga pamilya, nag istoryahanay, naghambugay, nag ilaila sa mga kasinatian nga mga nahitabo sa tibuok adlaw. Panahon kini sa pag ila-ila sa mga miembro sa pamilya. Importante nga makig istorya ang amahan, ang inahan, ang mga anak. But do not speak when your mouth is full. Adunay relasyon nga mahimo, mahitabo, relasyon nga mokusog, molambo diha sa pagistoryahanay samtang naa sa hapag kainan.

Sa gihimo ni Jesus nga pakigkaon sa mga kabus, nakigkaon sa mga kadagkuan, nakigkaon sa mga makasasala, nakigkaon uban ang mga ti…

Kamo pa ba?

Karung adlawa ang atuang ebanghelyo naghisgot kanato ug tulo ka butang. Ang primero mao nga kon mawala na gali ang imong paghigugma sa Dios o mag cool off ang imong relasyon sa Ginoo, hinay hinay mahulog kita sa mga pagsulay, ug mahulog kita sa pagkasala. Si Judas, nawala o nihinay ang iyahang paghigugma sa iyahang higala nga si Jesus mao nga mibiya og gibudhi niya si Jesus. Kon gihigugma ninyo ang inyong mga higala, diba dili ninyo sila ginabudhian. No trator friends.

Ang ikaduha mga igsuon mao ang misteryosong pagpili ni Jesus sa lugar nga buot niya saulugan sa iyahang Paschal Supper. QUOTE SCRIPTURE HERE… Adto sa lungsod…

Siguro katong tagiya sa balay dili man usa sa mga tinun-an ni Jesus pero aduna sya’y maalagaron nga kasing kasing mao nga kahibalo siya sa panginahanglan sa uban. Siguro nakig storya si Jesus niya nga murag close, sama sa pilmi niyang ginahimos a mga katawhan, alang sa mag open siya sa iyahang pultahan. Kon kita makadungog sa tawag sa ginoo, abli pud unta kita sa…