Thursday, April 17, 2014

Mangaon ta Bai

"The easiest way to a man’s heart is to feed his stomach." Dali ra makuha ang kasingkasing sa usa ka lalaki kon pagkaon ang ipain. The followers of Jesus were some of these examples of men.

Sa pakigkaon makakuha kita og mga higala, makakuha kitag oras sa pakig inambitay, makakuha kitag kasinatian tungod sa mga pagkinabuhi sa uban. Sa pakig inum inom, kaon kaon og pulutan sa mga balay sa higala.

Sa mga panimalay, sa oras sa pagpangaon, dapat anaa ang tibuok nga pamilya, nag istoryahanay, naghambugay, nag ilaila sa mga kasinatian nga mga nahitabo sa tibuok adlaw. Panahon kini sa pag ila-ila sa mga miembro sa pamilya. Importante nga makig istorya ang amahan, ang inahan, ang mga anak. But do not speak when your mouth is full. Adunay relasyon nga mahimo, mahitabo, relasyon nga mokusog, molambo diha sa pagistoryahanay samtang naa sa hapag kainan.

Sa gihimo ni Jesus nga pakigkaon sa mga kabus, nakigkaon sa mga kadagkuan, nakigkaon sa mga makasasala, nakigkaon uban ang mga tinun-an, nakigkaon kauban ang mga sumusunod, nakigkaon kauban ang mga higala, nakigkaon kauban ang traidor... nakig relasyon siya kanato… kanatong tanan.

Si Jesus nagmugna sa BANAL NA MISA pinaagi sa pakigkaon. Ug sa pakigkaon siya mahinumduman ug mailhan. Ang banal nga eucaristiya usa ka pagkaon, us aka salu-salo. Sa matag panahon nga mogsimba kita, mahinumduman nato ang pakigkaon niya.

Now, kon suko ang usa ka anak, o ang inahan, o si kinsa man sa usa ka miembro sa pamilya o sa katilingban suko, pwes, dili jud na siya motambong sa kan-anan diba. Kon suko ang anak diba dili mokaon o mouban sa kananan. Kon suko mo o suko sa imuha ang imong silingan, dili jud mo makigkaon kay basig kamo iluhan. Kon wala kay relasyon sa imong isigkatawo, dili jud ka makikaon sa ilahang lamesa. Kon dili ka makigkaon sa lamesa, wala kay relasyon sa ilaha.

Ang atuang ginoo nakigrelasyon kanato sa iyahang pakigkaon. Ang atuang Ginoo nakig kaon sa iyahang mga tinun-an alang sa mahimo pud sila nga mga anak sa Dios. Pero ang usa nga dili gusto magpadayon sa iyahang relasyon kang Jesus, mihawa, mibiya, mibudhi kaniya. Dili na gipadayon ang pagpangaon.

KAYA KAMO KON TAWAGON KO KAMO NGA MANGAON, AYAW KO NINYO BALIBARI KAY BUOT IPASABOT ANA, DILI KAMO GANAHAN NGA ADUNA KITAY RELASYON BILANG INYONG IN PERSONA CHRISTI CAPITIS SA KATILINGBAN. Kon kamo imbitahan nga magsimba, makigkaon kanako sa altar, og dili kamo ganahan, murag gina ingon nimo nga dili ga gusto makigrelasyon nako, dili ka gusto makig relasyon sa simbahan.

KON KAMO NAGSIMBA OG DILI KAMO MANGAON (KAMO DILI MANGALAWAT) USA KANA NGA DAKO NGA INSULTO SA AKUA, INSULTO SA ATUANG GINOO. MAHISAMA KA KAY JUDAS NGA DILI BUOT MAGPADAYON MANGAON UBAN ANG GINOO KUNDI MAS GIPALABI ANG IYAHANG KABUBUT-ON.

KON ANG RASON NGANONG DILI KAMO MAGNGALAWAT KAY KAMO NAKASALA, PWES GIHATAGAN KAMO OG HIGAYON PARA MAKAPAGKUMPISAL, MAKAPANGAYO OG PAGPASAYLO SA GINOO PINAAGI SA REPRESENTATE SA GINOO.

Og diri nako isulod ang ikaduhang bahin sa akong pagpatin-aw og reflection. THE INSTITUTION OF THE PRIESTHOOD.

Ang representante ni Cristo sa kalibutan karon mao ang mga giordinahan sa pagiging In persona Christi capitis, nga mao ang mga kaparian. Bisag unsa pa nah ka maot ang iyahang ugali kay sya gipili sa Ginoo nga mamahimong pari, buot ipasabot ang Espiritu sa Ginoo madawat ra gihapon sa matag sacramento nga iyahang pagahimuon sa matag usa kaninyo.

Mao nga ingon pa ni bishop gahapon sa misa sa chrisma, LOVE YOUR PRIESTS. Higugmaa ninyo ang inyong pari. Ug ako pud dugangan: “Higugmaa ninyo ang pari” og dili ngaMAINLOVE KAMO SA PARI”. Ang dapat mainlaban ninyo mao si Cristo nga ginarepresentar sa pari.

Kay kami mga tawo lamang, sama ninyo, makasala pud kami, makaingon mga butang nga dili angay, mga butang nga makaskit sa uban, makapalagot sa uban. Sama sa mga amahan ug mga ulitawo diri, kami pud pagkabuntag inana pud ang among kahimtang, motindog pud bisag dili gituyo, manguwag, mangmolestia, makahimo og mga dautang paghunahuna og buhat. Sapagkat kami rin ay tao lamang.

Kaya mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaigsuonan nga mga pari, sa mga nauna nako, samga kauban nako, nangayo ako og pasaylo kaninyo, sa among mga sala nga nahimo, sa mga pinulungan nga nakasakit ninyo mao nga mibiya kamo sa simbahan o dili na kamo motagad sa simbahan o si kinsang pari o nawad-an na mo og gana pagdumala sa simbahan. Pasaylua ako, kami, sa among mga pagkukulang, sa among usahay pagka machista, sa among pagkamahitas-on, sa among mga pagpanghambog, sa among mga sayop nga nahimo, sa perwisyo nga among dala sa inyo diri sa Tungawan. PASAYLOA AKO UG ANG AKONG MGA KAIGSUONANG MGA PARI.

Pagpasaylo ang dalan sa paghigugmaay. Paghigumaay nga sugo sa atuang Ginoo nga kinahanglan nato himuon alang sa kita mailhan na iyahang mga tinun-an. Ug kon adunay paghigugmaay, diha lang ka makabaton maghugas sa tiil sa imong higala og kaaway.

Og diri akong isumpay ang ikatulong bahin sa akong pagpaambit kaninyo karong gabii. CHRIST’S COMMANDMENT OF BROTHERLY LOVE

Ganihang buntag napagstoryahan namo ang usa namong parokya nga murag ambot na lang ang nahitabo kay gusto man gud sa tawo nga kung unsa ang buot nila sa simbahan o buot nila na dapat lang himuon sa pari mao dapat ang matuman. Dili maka move ang simbahan tungod sa mga tawo nga kini nga pipila ra man. Mao nga ang ingon sa uban nga ang mga primero daw nga magdala og problema sa simbahan mao ra man gihapon katong mga tawo nga maapoon, mga maalagaron, mga pilming naa sa simbahan adlaw adlaw, mga donors, mga sponsors, mga alagad. Dakong question mark nganong inani man, nga dapat unta sila ang unang unang magtuman sa sugo ni Jesus nga atong nadungan ganiha: MAGHIGUGMAAY.

Sabi sa usa ka espirituhanong pari, aduna daw duha ka clase nga mga Chruch Leaders, mga Kristianos nga nagalagad sa simbahan. Ang una mao katong pagmata nila sa buntag mokuha dayon sa papel ug balpen tapos isulat nila ang mga maayong butang na buot nilang isulat then pag human muadto sila sa atubangan sa altar ug mag-ampo ug moingon, “Lord mao kini ang mga maayong butang nga gusto nakong himuon karon.” Diba kanindot noh? Very generous, with initiatives, etc.

Well ang usa ka klase mao katong pagmata niya sa buntag, mag ampo dayon ug moingon, Lord daghang salamat sa adlaw nga imong gihatag, kon unsa man ang buot nimo ipahimo sa akua karong adlawa or unsa man ang buot nimo nga mahitabo sa among pamilya, sa katilingban, sa among pari, sa among simbahan, kana ang matuman. Amen.

Ang mga tawo nga sama sa unang klase, sila ang mga tawo nga magbudhi sa In persona Christi capitis, inshort sa Pari sa simbahan kay wala sa ilahang listahan ang gihimo sa pari. Ang kabubut-on nila ang buot matuman og dili ang kabubut-on sa Dios. Dili sama sa ikaduha nga klase nga Kristianos. Sila ang magsugod mangaway sa pari ilabi na kon may mga pagbabag-o nga buot ipatupad og dili uyon sa nakalista nga buot nilang himuon.

Ang sugo sa ginoo, PAGHIGUGMAAY, DILI PAGPAHITAS-AY o PAG PUSH SA KABUBUT-ON NIMO, KUNDI ANG PAGDAWAT SA KABUBUT-ON SA GINOO. PAGHIGUGMAAY, PAGHINIGALAAY. Ang usa ka katilingban dili angay nga tawagon nga simbahan kon walay paghigugmaay. Usa ka palatandaan nga adunay paghigugmaay sa katilingban, kon ang matag miembro pwede makakaon sa lain lain nga panimalay. Usa ka signo nga kamo naghigugmaay, kon ang pari makakaon sa inyong panimalay o kamo magkaon sa kumbento sa among Balay.

Daghang salamat sa pagdawat ninyo kanako. Sa makausab, pasensya sa among mga pagkukulang. Maayong gabii mga kaigsuunan.

Wednesday, April 16, 2014

Kamo pa ba?

Karung adlawa ang atuang ebanghelyo naghisgot kanato ug tulo ka butang. Ang primero mao nga kon mawala na gali ang imong paghigugma sa Dios o mag cool off ang imong relasyon sa Ginoo, hinay hinay mahulog kita sa mga pagsulay, ug mahulog kita sa pagkasala. Si Judas, nawala o nihinay ang iyahang paghigugma sa iyahang higala nga si Jesus mao nga mibiya og gibudhi niya si Jesus. Kon gihigugma ninyo ang inyong mga higala, diba dili ninyo sila ginabudhian. No trator friends.

Ang ikaduha mga igsuon mao ang misteryosong pagpili ni Jesus sa lugar nga buot niya saulugan sa iyahang Paschal Supper. QUOTE SCRIPTURE HERE… Adto sa lungsod…

Siguro katong tagiya sa balay dili man usa sa mga tinun-an ni Jesus pero aduna sya’y maalagaron nga kasing kasing mao nga kahibalo siya sa panginahanglan sa uban. Siguro nakig storya si Jesus niya nga murag close, sama sa pilmi niyang ginahimos a mga katawhan, alang sa mag open siya sa iyahang pultahan. Kon kita makadungog sa tawag sa ginoo, abli pud unta kita sa iyahang pag abot sa atuang kinabuhi.

Ang ikatulo mao ang mahitungod gihapon kang Judas. Si Jesus naguol, ug sigurado nga nasakitan siya dili tungod nga siya gibudhi ni Judas kundi kaya ng iyahang higala buot mobiya niya, masalaag nga kabarkada.

Karong mierkoles santo, huna hunaon nato kon kumusta ba ang atong relasyon sa Ginoo. Cool off ba kita niya? Abli pa ba kita sa iyaha? Makigbulag ba kita niya? Murag bf gf noh? Pero seryosohan, kumusta ang imong relasyon sa Ginoo? Kamo pa ba? Sarado na ba puso mo sa kanya? Wala ka na bang balak bumalik ng lubusan sa kanya?