Saturday, April 27, 2013

Dagway sa Anak

Karung adlawa, gi awhag kita nga atong irecognize ang Amahan nga makita nato sa pagkatawo ni Hesu Kristo. Miingon si Felipe: Ginoo ipakita kanamo ang Amahan og igo na kana kanamo. To see the Father mao pud ang pagkadiskubre nga ang Ginoo mao ang sinugdan, ang Ginoo ang kinabuhi, ang Ginoo maginhatagon, og ang Ginoo kanunay nga ginabag-o ang tanang butang sa kalibutan.

Unsa pa man ang atong pangitaon? Nagikan man ta sa Ginoo, og matag usa kanato, bisag di nato aminon or unconciously, gusto kita nga mobalik niya, gusto kita nga makaadto sa panimalay sa atuang amahan sa langit og magpabilin didto.

Gusto ba ninyo nga makita ang Ginoo o makapiling sya? Oo father pero dili sa karon oi.

Sa Gingharian sa Dios makita nato o makuha ang mga butang nga gipangita nato kasagaran: kinabuhi, kahayag, gugma, kalinaw...

Gipakita kanato ni Hesus ang ang iyahang lalum nga relasyon sa iyahang sa Amahan. Ako naa sa Amahan og ang Amahan anaa kanako. Unsa man gud ang isulti ni Hesus mogikan sa Amahan og ang Amahan mo sulti kanato pinaagi ni Hesus. Unsa man ang gusto isulti kanato sa Amahan ato kini makita o madungan sa mga pulong ni Hesus og makita sa iyahang mga buhat. Unsa man ang gusto niya tumanon sa atua iya kini tumanon pinaagi sa iyang Anak.

Ang pagtuo nato sa Anak mag hatag kini og pamaagi para naa tay access sa Amahan.

Miingon si Felipe, Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan, ug igo na kanamo. Usa ka maayong request nga ato pud balikbalikon karung Sabado - Ginoo, ipakita kanako ang imong dagway.

Ug maghunahuna ta: kumusta ba ang akong behavior? Makita ba sa uban ang dagway ni Hesus sa akuang dagway? Unsay mga bisag ginagmay nga buluhaton ang pwede nako mahimo karung adlawa para magpabilin ang dagway ni Hesus sa akong dagway?


No comments:

Post a Comment