Sunday, June 1, 2014

MKM

Nakita ni Pablo nga hapit na siya mamatay. Ang oras ni Pablo hapit na. Mao nga, sa atbang sa mga kaparian sa Éfeso, gi asses niya ang iyahang apostolikanhong kinabuhi. Ang gipangingon ni Mileto nagpakita sa tulong fundamental nga mga atitud ni Pablo sa iyang pagsangyaw sa maayong balita.

Ang tolo mao kini:

Primero ang PAGPAUBOS. Usahay ang tigsangyaw pwede nga mahulog sa pagsangyaw sa iyahang mismong kaugalingon, pero si Pablo, consistent siya nga siya nag alagad sa Ginoo ug ang Ginoo ang iyahang mapaubsanong Ginasangyaw, pinaagi sa mga pag antus ug kasakit niya sa pagsangyaw sa Maayong Balita

Pangduha mao ang iyang PAGHATAG SA KAUGALINGON. Ang maging excited lang sa usa ka adlaw o duha o usa ka semana sa pag sangyaw sa Maayong Balita lahi sa pag sangyaw all through his life. Ang enthusiasm sa usa ka adlaw pwede makadala ug affirmation og palakpak. Ang inadlaw adlaw nga pagdala sa katungdanan sa pagsangyaw pwede magdala og paglambo diha sa gingharian sa Dios. Sa tibuok nga pagsangyaw ni Pablo, iyahang gi insist nga magbakli ug motuo sa atong Ginoo nga si Jesus.

Ang ikatulo mao ang KAMATINUD-ANON. Ang pagsangyaw sa Maayong Balita puno sa risgo, sa kakapoy, sa pagpangita og compensasyon, bisan gali pagpangita og bayad. Unsa ba ang ginapangita nato pag nagsangyaw kita mahitungod kang Jesus? Hopefully pwede kita makarelate sa giingon ni Pablo: Ang mas importante kanako mao ang mahuman ang akong katungdanan, ang ma kumpleto ang cargo nga gihatag kanako ni Jesus nga maging saksi sa Ebanghelyo, nga gasa sa Dios.

Ang ebanghelyo ni Juan naghisgot sa oras. Nga ang oras ni Jesus miabot na. Ang oras ni Jesus nga miabot mao ang iyang kamatayon og ang iyang pagkamatay mao pud ang oras sa dakong paghimaya sa Dios ug sa Tawo.

Karong adlawa ginasaulog nato ang memoria ni San Carlos Luanga ug mga kauban nga mga mártir. Mga tawo sila nga sama ni Pablo, naging MAPAUBSANON, GIHATAG ANG TIBUOK NGA KAUGALINGON, ug mga MATINUD-ANON sa ilahang misyon sa Africa og alang sa tibuok nga simbahan.

Igampo nato nga kita pud mamahimong mga MAPAUBSANON, IHATAG ANG TIBUOK NGA KAUGALINGON, MAGMATINUD-ANON sa pagsangyaw sa Maayong Balita sa Ginoo.


No comments:

Post a Comment