Skip to main content

Habag ng Tunay na Kapatid

photo courtesy of litratocmf
May isang video sa you tube na nailathala ko na din sa aking blog dalawang buwan na ang nakalilipas. Ang kwento ay tungkol sa isang bata na nagnakaw sa isang tindahan ng mga gamot at nahuli ng may ari. Pinapagalitan ang bata sa kalye at kinuha ang ninakaw na tatlong bote ng pain killers nang dumating sa eksena ang isang lalaki na may ari ng karenderia na malapit sa botika. Sinaway niya ang may ari ng botika at tinanung ang bata kung para saan ang ninakaw niya. Nalaman ng lalaki na para sa ina. Kinuha ang ninakaw na tatlong bote ng pain relievers, binayaran niya ang may ari ng botika at binigay sa bata kasama ang sopas ng gulay na ipinaabot sa nagdadabog na anak niya na babae. Lumipas ang tatlompung taon. Tumanda na ang lalaki na may ari ng karenderia at isang araw pagkatapos niyang magbigay ng pagkain sa pulubi, bigla na lang siyang nahilo at nabagok ang kanyang batok sa lamesa. Dinala sa ospital, malaki ang babayaran. Kung sa pera pa ng pilipinas e aabutin ng isang milyon ang babayaran sa ospital. Subalit lingid sa kaalaman ng anak na babae, ang doktor pala na gumamot sa kanyang ama ay ang noon na bata na minsang tinulungan ng kanyang ama. Ang sabi ng doktor, ang mga bayarin sa ospital ay nauna nang binayaran ng kanyang ama sa pamamagitan ng tatlong pain relievers at isang sopa ng gulay. Wala na silang utang sa ospital.

Mga kapatid, naranasan mo na bang mahabagan ng isang taong di mo inaasahan na tutulong sa iyo sa mga panahon na ikaw ay kaawa-awa, kahabag-habag? Naranasan mo na ba na matulungan sa di inaasahang pagkakataon? May habag ba ang ibang tao sa iyo? Minsan ka na bang tumulong sa kapwa mo dahil nahabag ka sa kanya? Nahabag ka na ba minsan sa kapwa mo?

Ang tema ng ating mga basahin ngayong ika tatlomput-isa na lingo sa loob ng ordinaryong panahon ay patungkol sa "kapangyarihan ng pagkahabag," the power of mercy. Ipinakita sa atin sa unang pagbasa na ang Diyos ay labis-labis ang kapangyarihan para gawin ang anuman, ngunit mahabagin parin siya sa bawat kinapal. Pi-nagpapaumanhinan Niya ang ating mga pagkukulang, at binibigyan Niya tayo ng panahong makapagsisi. Mahal niya ang lahat ng bagay, at walang hinahamak sa kanyang mga nilalang. Dahil sa pagkahabag ng Dios natin, nabigyan tayo ng pagkakataong magbago, ma "touch" matuto ding magmahal. Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo tayo ay naligtas sa ating pagkamakasalanan sabi pa sa sulat ni San Pablo sa mga Kristiyanong taga-Tesalonica na narinig natin sa ikalawang pagbasa.

Nang dahil sa pagkahabag ni Hesus kay Zaqueo nasabi niya kay Hesus na ibibigay niya sa mga dukha ang kalahati ng kanyang ari-arian. At kung siya'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli niya sa kanila. Isang nalaking pagbabago ang nangyari kay Zaqueo nang dahil lamang siya'y napaunlakan at na "touch" sa pagpapahalaga, sa pagbibigay habag sa kanya ni Hesus. Ang sabi pa ni Hesus: "Ang kaligtasa’y dumating ngayon sa sambahayang ito; lipi rin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw."

Mga kapatid, alam ko na may mga pagkakataon sa inyong buhay na napahalagahan kayo ng isang tao kung kaya't kayo'y nagbago, kung kaya't siya ang iyong pinakasalan, kung kaya't siya ay malugod mong tinangap sa buhay mo o patuloy mong tinatangap sa buhay mo. Kung minsan isang gawaing makahabagdamdamin lang ang kailangan upang ang inyong kaaway na kapitbahay ay magbago ng pagturing sa iyo. Baka naman ay kailangan mo lang matututo mahabag, magmahal, matutong "to touch somebody's heart." Kailangan mong ipakita ang pagkahabag ng isang tunay na kapatid tulad ng ipinakita ni Hesus kay Zaqueo.

Kung nais mong walang masyadong poproblemahin sa pagdating ng panahon ng iyong katandaan, sa panhon ng sakit at sakuna, ngayon pa lang, kahit 3 pain relievers lang at isang sopas ng gulay ay ialay sa iyong kapwa na nangangailangan ay hwag ipagkait na ibigay. Ang 3 pain relievers na yan at sopas ng gulay ay pwede mong itranslate sa konting bigas, sa pera, sa pagabot ng iyong kamay sa iyong kapwa. Ngayon pa lang simulan mo na ang iyong puhunan. Mahabag ka sa iyong kapwa ng tunay. Sa pamamagitan niyan ay makakatulong ka din ng pagbabago sa ating lipunan. Gayahin natin ang pagkahabag ni Hesus sa makasalanan at nang sa gayon ay mabago ng kaunti ang ating lipunan.

Comments

Popular Posts Last Year

See You!

Close your eyes. What do you see? Nothing, right? Only darkness. Will you be happy if all you can see is black and empty? Well, some prefer to close their eyes to avoid seeing the reality, but I tell you, they won’t be happy, they won’t be forever happy.Today, fourth Sunday of Lent, the two other symbols of Baptism that brings us also two important things in life are presented to us: LIGHT AND HAPPINESS. These symbols are the OIL AND THE CANDLE.The oil symbolizes that we are chosen, we are anointed, we are sent. And the candle represents Christ, the true light, our guiding light.

When God chooses someone to lead his people, he, don't usually chooses the seemingly perfect in the eyes of men. Why choose David, who is just a handsome youth, ruddy and young? Why not choose the lofty stature of the elder brother who is Eliab? Sometimes, most of the times, God chooses people who are not worthy in the eyes of men. Those whom we have never thought of. Sometimes, God chooses those who a…

Scelti, unti, portatore della Luce

Oggi, quarta domenica di Quaresima, ci sono presentati DUE SIMBOLI del Battesimo che ci ricordano due cose importanti nella nostra vita: LA LUCE E LA FELICITÀ. Questi simboli sono L'OLIO E LA CANDELA.L'olio significa che siamo scelti, siamo unti, siamo inviati. E la candela rappresenta Cristo, la vera luce, il nostro faro. 


Quando Dio sceglie qualcuno per condurre il suo popolo, di solito non sceglie qualcuno apparentemente perfetto agli occhi degli uomini. Perché sceglie Davide, che è solo un bel giovane, rubicondo e un ragazzo? Perché non ha scelto il fratello maggiore Eliab, con la statura alta e che aveva l'età giusta, come i vecchi dicono? A volte, Dio sceglie le persone che non sono degne agli occhi degli uomini. Quelli ai quali non abbiamo mai pensato. A volte, Dio sceglie chi non va bene per noi, secondo i nostri standard. Ma, purtroppo, Dio non vede come vede l'uomo. Noi spesso guardiamo l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. LE APPARENZE POSSONO ACCE…

Be Blessed

May the Lord bless you and keep you! May he let his face shine upon you, and be gracious to you! And may you find peace in your hearts!

Today we celebrate the Solemnity of Mary, Mother of God, and at the same time, is the way we start our year with a blessing from above. It is but fitting to start the year thanking the Lord for the new beginning and the graces to be received in the coming days and months of 2017.

In today’s reflection, let us focus on four points that we can grasp from the readings of today: HURRY, KEEP, INVOKE, BLESS.

HURRY, GO IN HASTE.The shepherd didn’t waste their time to go and rush towards where the baby boy is to be found. When they were told to go, they went. And so, they found Mary and Joseph and the infant in the manger.

Most of us have had plans for the 2017. If it’s important. If you planned to change your ways, do it and start it now. Hurry. This year, it is good to start it right. If we have important things to do, don’t waste time. Do it immediately. An…