Skip to main content

Huwag kang Tatanga-tanga at Papatay-patayKapag pupunta ka sa isang lugar at ikaw ang magmamaneho ng sasakyan o ng motor, siguraduhin mong hindi ka papata-patay at tatanga-tanga dahil pag naidlip ka ng kahit isang segundo lang habang hawak mo ang manibela, sa ospital o sa sementeryo kana pupunta. Kung ikaw ay naghihintay ng susunduin mo sa estasyon ng bus o ng tren o kaya namay nag aabang ng masasakyan, pag ika'y naidlip ng konte, tyak na maiiwanan, malalagpasan ka ng iyong sasakyan at maghihintay ka na naman ng ilang oras o minuto a sunod na daraang bus, o ang susunduin mo/susundo saiyo balisa na sa kakahanap sayo sa terminal. Kung ikaw ay maninigarilyo habang nakahiga sa kama, aghihintay na lumalim ang gabi o kahit sa paghihintay na magsimula na ulit ang trabaho sa hapon, siguraduhin mong hindi ka tatanga-tanga na makatulog habang hawak mo pa ang upos ng sigarilyo dahil baka ang katawan mo at ang buong bahay ay mauwi sa abo imbes na abo ng ng upos ng sigarilyo ang kailangan mong itapon.

MAGBANTAY, BE VIGILANT. Huwag tutulog-tulog, huwag papatay-patay. Yan ang mensahe ng unang lingo ng adviento para sa atin. Sapagkat hindi natin alam ang araw at ang oras ng pagdating ng Panginoon upang tayo ay husgahan.

Sa unang pagbasa narinig natin na itinakda ang araw kung kailan dapat pumunta sa Zion upang ang mga tao ay mabigyan ng instructions, mturuan ng mga pamamaraan ng Diyos. Alam kung kelan dapat maglakad, alam kung kelan dapat pumunta. Subalit sa panahon, sa oras ng muling pagbabalik ni Hesus, hindi natin ito mamamalayan tulad ng isang sakuna na bigla na lang dumarating sa ating buhay. Wala tayong kamalay-malay, wala tayong alam. Kung kayat dapat tayo dapat ay laging gising, laging mapagbantay. Hindi dapat papatay-patay, hindi dapat tatanga-tanga. Katulad ng lindol ang pagdating ni Hesus, hindi natin alam kelan at saan mangyayari. Kung hindi ka "abtik," kung tatanga-tanga ka, kung hindi ka mabagsakan ng bubong o pader, mahuhulog ka sa sink holes sa lupa.

Maging handa. Kapag buntis ang nanay sa bahay, abala ang ama sa paghahanda sa paglabas ng kanilang baby. Abala din ang ina sa paghahanda ng mga kagamitan at inihahanda nya na rin ang kanyang sarili sa panganganak. Hindi papatay-patay, hindi tutulog-tulog. Habang naghihintay sa isang kaibigan sa bus terminal, dapat ay aktibong gising at hindi papatay-patay. Inaanyayahan tayo sa unang lingo ng adviento na maging aktibong gising, hindi papatay-patay at hindi tutulog-tulog habang naghihintay na sumapit ang Pasko, na dumating ang Panginoon sa ating buhay, at sa kanyang muling pagdating.

1st Advent A

Comments

Popular Posts Last Year

See You!

Close your eyes. What do you see? Nothing, right? Only darkness. Will you be happy if all you can see is black and empty? Well, some prefer to close their eyes to avoid seeing the reality, but I tell you, they won’t be happy, they won’t be forever happy.Today, fourth Sunday of Lent, the two other symbols of Baptism that brings us also two important things in life are presented to us: LIGHT AND HAPPINESS. These symbols are the OIL AND THE CANDLE.The oil symbolizes that we are chosen, we are anointed, we are sent. And the candle represents Christ, the true light, our guiding light.

When God chooses someone to lead his people, he, don't usually chooses the seemingly perfect in the eyes of men. Why choose David, who is just a handsome youth, ruddy and young? Why not choose the lofty stature of the elder brother who is Eliab? Sometimes, most of the times, God chooses people who are not worthy in the eyes of men. Those whom we have never thought of. Sometimes, God chooses those who a…

Scelti, unti, portatore della Luce

Oggi, quarta domenica di Quaresima, ci sono presentati DUE SIMBOLI del Battesimo che ci ricordano due cose importanti nella nostra vita: LA LUCE E LA FELICITÀ. Questi simboli sono L'OLIO E LA CANDELA.L'olio significa che siamo scelti, siamo unti, siamo inviati. E la candela rappresenta Cristo, la vera luce, il nostro faro. 


Quando Dio sceglie qualcuno per condurre il suo popolo, di solito non sceglie qualcuno apparentemente perfetto agli occhi degli uomini. Perché sceglie Davide, che è solo un bel giovane, rubicondo e un ragazzo? Perché non ha scelto il fratello maggiore Eliab, con la statura alta e che aveva l'età giusta, come i vecchi dicono? A volte, Dio sceglie le persone che non sono degne agli occhi degli uomini. Quelli ai quali non abbiamo mai pensato. A volte, Dio sceglie chi non va bene per noi, secondo i nostri standard. Ma, purtroppo, Dio non vede come vede l'uomo. Noi spesso guardiamo l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. LE APPARENZE POSSONO ACCE…

Cambiamenti

Oggi, ci concentreremo su una sola parola che riassume tutto ciò le letture che abbiamo ascoltato e tutto ciò che dobbiamo fare nella vita come cristiani. E quella parola è CONVERSIONE. Possiamo definire conversione, cercando per il suo significato nel dizionario. Ma, concentriamoci sulle letture. Perché credo che possiamo trovare il senso da lì.

La conversione comporta il cambiamento. La conversione può essere lo stesso: l'alterazione, la modifica, variazione, la rivoluzione, la trasformazione:

1) Dal UMILIATO a GLORIOSO - la terra di Zabulon e di Neftali è stato umiliato, ma in seguito si rivelerà gloriosa;

2) Da che camminava nelle TENEBRE ad essere in grado di vedere una nuova LUCE. Vivere nelle tenebre a vivere nella luce;

3) di essere DIVERSO a UNANIME - nella fede;

4) dall'essere DIVISO in seguito a diversi capi religiosi (Apollo, Paolo, Cefa) per essere UNITI in un capo unico che è Cristo. Questo mi porta alla mente la celebrazione che stiamo celebran…